What's your go-to ‘80s song?

What's your go-to ‘80s song?

David Buchanan
Paradise City
Guns N’ Roses

Jeffrey Blaseg
Love Shack
B-52’s